T230B112_0 Kelių statybinės mašinos
(T230B112_0)

T230B112  Kelių statybinių mašinų kursas skirtas kelių tiesimo specialybės studentams

Būsimas kelių tiesimo inţinierius privalo įgyti tvirtas ţinias apie šių dienų mašinas bei įrenginius, jų skaičiavimo metodus, racionalią ir veiksmingą eksploataciją. Todėl studentams ir suteikiamos struktūrizuotos ţinios apie kelių statybinių mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir paskirtį, jų panaudojimo kelių tiesimo, remonto ir prieţiūros darbuose principus. Ugdomi praktiniai gebėjimai, leidţiantys parinkti kelių statybos darbams kelių statybinių mašinų grupes pagal darbų paskirtį, naudotis norminiais aktais.