P002B013_1 Taikomoji fizika (KI)
(P002B013_1)

P002B013_1 Taikomosios fizikos kursas skirtas kelių tiesimo inžinerijos studentams

Studentai studijavę šį modulį turės įgūdţių pritaikyti hidrostatikos, hidrokinematikos, hidrodinamikos dėsnių lygtis uţdavinių sprendime, gebės paskaičiuoti tėkmės greitį, nustatyti kanalų, vandens pralaidų hidraulinius parametrus. Susipaţins su debito matavimo prietaisais. Įvertins triukšmo lygį šalia automobilinių kelių.