S180B004 Verslo ekonomika ir vadyba
(S180B004)

S180B004     Verslo ekonomikos ir vadybos kursas statybos ir kelių tiesimo specialybių studentams

Studijuojant verslo ekonomiką ir vadybą suteikiamos struktūruotos ţinios apie verslo ekonomiką ir vadybą, verslo organizavimą, formuojami gebėjimai, leidţiantys praktiškai veikti įvairiose rinkos situacijose, kuriant, planuojant, organizuojant, analizuojant, vertinant įmonės veiklą. Atskirai aptariamos pagrindinės valdymo veiklos ・ rinkodara (marketingas) ir finansai. Praktinėje kurso dalyje sprendţiamos konkrečios uţduotys apie verslo steigimą, valdymą, ugdomi verslo ekonominės ir vadybinės analizės įgūdţiai, mokoma verslo plano rengimo pradmenų.