T210B005 Inžinerinė grafika
(T210B005)

T210B005  Inžinerinės grafikos kursas

Neuniversitetinių studijų „Inţinerinės grafikos・ dalyko esmė supaţindinti su brėţinių sudarymo principais, geometrinių elementų projektavimo metodais, geometrinėmis formomis, vaizdų išdėstymo tvarka, galiojančiais standartais ir projektavimo taisyklėmis bei jų taikymu brėţiniuose.