T170B013 Vizualizacija ir valdymas
(T170B013)

T170B013 Vizualizacija ir valdymas

Suteikti žinias apie, automatizuotų sistemų vizualizavimo ir valdymo ypatumus ir galimybes, kurios leistu formuoti pažintinius gebėjimus suprasti vizualizavimo procesus valdymo sistemose.

Visualization and Control

Provide knowledge about visualization and automated systems control features and capabilities that allow the formation of cognitive skills to understand the visualization process of control systems.