S263B002 Socialinė psichologija (S)
(S263B002)

S263B002 Socialinė psichologija (S)

Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis. Bendravimo įgūdţiai, mokėjimas perduoti ir priimti ţinias, gebėjimas bendrauti, išreikšti save, suprasti kitus, rasti tinkamus konfliktų sprendimo būdus, padeda asmenybei integruotis į visuomenę, bendruomenę, kolektyvą.

Gebėjimas benrauti – tai vienas iš esminių įgūdţių, kurie padeda formuoti nepriklausomą, lanksčią asmenybę, gebančią integruotis įvairiuose profesinės veiklos lygiuose. Daţnai šis gebėjimas verslo aplinkoje ne maţiau svarbus nei profesinės ţinios ir įgūdţiai. Kolektyvinio darbo produktyvią kūrybinę veiklą ţenkliai įtakoja jos narių tarpusavio bendravimas.