P002B013_2 Taikomoji fizika (SI)
(P002B013_2)

P002B013   Taikomosios fizikos kursas skirtas statybos inžinerijos studentams

Studentai studijavę šį modulį turės įgūdţių pritaikyti hidrostatikos, hidrokinematikos, hidrodinamikos dėsnių lygtis uţdavinių sprendime, gebės paskaičiuoti tėkmės greitį, nustatyti kanalų, vandens pralaidų hidraulinius parametrus. Susipaţins su debito matavimo prietaisais. Įvertins triukšmo lygį šalia automobilinių kelių.